Řešitelský tým

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Adresa pracoviště:
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
České mládeže 8, CZ-400 96, Ústí nad Labem
(www)

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (hlavní řešitel)

Absolvoval jednak obor geografie a kartografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, jednak obor kulturologie se zaměřením na kulturní antropologii na katedře teorie kultury Filozofické fakulty na téže univerzitě. Je členem České geografické společnosti, České asociace pedagogického výzkumu a European Society for Oceanists. Absolvoval několik zahraničních stáží v Německu a Rakousku.

Ve výzkumu se věnuje estetickým a kulturně-antropologickým aspektům kartografické tvorby a hodnocení kartografických děl z uživatelské perspektivy. Zejména se věnuje vztahům užitných funkcí map s estetickou funkcí a studuje jejich vzájemný vliv. V poslední době svou pozornost však také věnuje komplexnímu výzkumu tzv. mentálních map u různých skupin jedinců, dále výzkumu v oblasti geografického vzdělávání (školní atlasová tvorba, analýza učebnic, mentální mapování žáků).

 

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (členka týmu)

Je odbornou asistentkou na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem a na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Zaměřuje se na problematiku geografie vzdělávání, geografického vzdělávání, rurální geografie a kulturní geografie. Podílela se na tvorbě testů k přijímacím zkouškám z geografie na bakalářské studium PřF UK v Praze.

 

 

Mgr. Petr Meyer (člen týmu)
Mgr. Petr Trahorsch (člen týmu)

 

Masarykova univerzita Brno

Adresa pracoviště:
Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,
Poříčí 31, CZ-603 00, Brno
(www)

Doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (spoluřešitel)

Vystudoval učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě MU a zde také absolvoval doktorské studium v oboru Pedagogika (2008, školitel doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.). Odborně se zaměřuje zejména na výzkum kurikula (kurikulární studia), školní vyučování a učení (trandisciplinární didaktika) a vybrané problémy didaktiky geografie. V letech 2009–2011 spolupracoval na plošném výzkumu Kvalitní škola, jehož cílem bylo vyhodnotit úspěšnost kurikulární reformy na gymnáziích. Společně s T. Janíkem a J. Maňákem je autorem publikace Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření (2009). V roce 2014 publikoval výzkumnou monografii Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu.

Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na obsahové analýze kurikulárních dokumentů. Působí jako vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogická orientace a v redakčních radách časopisů Review of International Geographical Education Online a Universitas. Na částečný úvazek vyučuje zeměpis na základní škole.

 

Mgr. Tomáš Janko, Ph.D. (člen týmu 2016–2017)

Je absolventem oboru Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tamtéž absolvoval doktorský studijní program Pedagogika. Nyní působí jako odborný asistent na Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Výzkumně se orientuje na problematiku evaluace školních učebnic (z hlediska nonverbálních prvků) a aktuálně také na problematiku kvality ve vzdělávání. Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeném na obsahové analýze.

 

Mgr. Karolína Pešková, Ph.D. (členka týmu 2017–2018)

Vystudovala obor Učitelství anglického jazyka a literatury a Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Na téže fakultě absolvovala doktorské studium v oboru Pedagogika. V současnosti působí jako odborná asistentka na Institutu výzkumu školního vzdělávání (Pdf MU). Specializuje se na výzkum učebnic, kurikulární studia a problematiku reálií ve výuce cizích jazyků.