Zkvalitňování vizuálií v učebnicích zeměpisu: aplikace konstrukčního výzkumu

Časopis / Konference: 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava, 4.–6. 9. 2018
Autoři: Petr Knecht, Jan D. Bláha, Silvie R. Kučerová, Karolína Pešková
Rok: 2018
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: pouze abstrakt / only abstract
Klíčová slova: geografické vzdělávání, konstrukční výzkum, učebnice zeměpisu, vizuálie
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Metodologický rámec představuje konstrukční výzkum (Euler 2014), orientovaný na rozvoj dvou klíčových designových principů (Edelson 2002; DBRC 2003): problémově orientovaná výuka a rozvoj vizuální gramotnosti. Po rešerši teoretického poznání a empirickém zjišťování preferencí uživatelů, týkající se vizuálií v učebnicích, byly navrženy, ověřeny a iterativně vyvinuty dvě mapy školního atlasu a kapitola učebnice zeměpisu. Výzkum byl proveden pomocí heuristických interview (Moustakas 2015) a participativního pozorování vzorku 20 žáků. Data byla analyzována pomocí kvalitativní obsahové analýzy. Na základě práce žáků s navrženými výukovými materiály byla identifikována doporučení, týkající se jak obecné teorie práce s vizuáliemi a vizuální reprezentace poznatků (např. asociativnost barev, velikost vizuálních prvků a jejich popisu), tak oborově specifická doporučení pro geografické vzdělávání (např. souběžné používání mapy a schematického náčrtu studovaného procesu). Závěry byly diskutovány v řízeném interview se zástupci tvůrců a vydavatelů učebnic zeměpisu a školních kartografických pomůcek.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací