Komparativní analýza vizuálií v učebnicích vlastivědy a zeměpisu

Časopis / Konference: 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava, 4.–6. 9. 2018
Autoři: Petr Trahorsch, Jan D. Bláha
Rok: 2018
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: pouze abstrakt / only abstract
Klíčová slova:
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Učebnice vlastivědy a zeměpisu jsou geografickými didaktickými prostředky obsahující velké množství různých typů vizuálií. V současnosti je problémem absence komplexní analýzy vizuálií jako klíčové strukturní složky učebnic. Expertní komparativní analýza má potenciál identifikovat problémy vizualizace geografických fenoménů v těchto materiálních didaktických prostředcích a upozornit tak na nevhodné postavení, koncepci či kvalitu vizuálií v učebnicích, jež mohou vést až ke vzniku miskoncepcí u žáků různých věkových skupin. Cílem příspěvku je analyzovat postavení vizuálií ve struktuře učebnic vlastivědy a zeměpisu a zároveň zhodnotit kvalitu vizuálií hydrologických, geomorfologických a zemědělských fenoménů z hlediska použitelnosti. V rámci prezentovaného šetření bylo využito expertního hodnocení vizuálií odborníkem metodou kvantitativní obsahové analýzy. Bylo analyzováno celkem šestnáct českých učebnic vlastivědy a zeměpisu. V první fázi bylo analyzováno postavení vizuálií ve struktuře učebnice (např. počet a podíl z hlediska typu vizuálií, přítomnosti titulku apod.). V druhé fázi byla hodnocena (analyzována) kvalita vybraných vizuálií z hlediska jejich použitelnosti metodou škálování na základě předem definovaných kritérií. Důležitost kritérií byla stanovena na základě výsledků párového srovnávání mezi 19 vysokoškolskými odborníky (geografy a pedagogy). Výsledky analýzy ukazují, že klíčové postavení v učebnicích vlastivědy i zeměpisu mají fotografie. Podíl abstraktních a kvantitativních vizuálií je v učebnicích zeměpisu vyšší než v učebnicích vlastivědy, v čemž se pravděpodobně odráží předpoklad autorů učebnic o kognitivním vývoji žáků. Výsledky škálování naznačují, že vizuálie v učebnicích zeměpisu jsou kvalitnější z hlediska jejich použitelnosti než v učebnicích vlastivědy. Mezi klíčové problémy vizuálií identifikované na základě škálování patří častá absence titulku, relativně nízký vztah vizuálie k textu a nečitelnost některých map. Nejnižších kvalit dosahují vizuálie z učebnic relativně nových nakladatelství nemající dlouholetou tradici, naopak nejvyšší kvalitou se vyznačují vizuálie v učebnicích nakladatelství ČGS.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací