GA UK (2009-2011) >> Terénní šetření

Součástí uplatňované metodiky hodnocení kartografických děl budou i různá terénní šetření mezi (potenciálními) uživateli příslušných kartografických děl.

Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka

Mgr. Bc. Tereza Pastuchová-Nováková, terénní výzkum řídil JD Bláha
V rámci bakalářské práce se autorka zabývala analýzou představ žáků různého věku a bydliště o prostorovém uspořádání a geografii Česka. Výstupem jsou především mapy (sekce ukázky map), které poskytují názorné srovnání těchto představ.
Zvolenou metodou výzkumu bylodotazníkové šetření, které proběhlo na čtyřech českých školách.
V úvodu práce je zmíněna teorie mentálních map, dále jsou stanoveny hypotézy a samotný průběh dotazníkového šetření.
Vlastní analýza je pak rozdělena na tři části. Hlavní úkol první části spočívá ve vytvoření tzv.
agregované mapy mentálních map Česka (pro každou školu zvlášť). Druhá část zkoumá přesnost
lokalizace Prahy na těchto mapách. Poslední částí výzkumu je analýza preferencí žáků pro jejich trvalé
bydlení. Závěr práce patří souhrnnému zhodnocení výsledků a přináší podněty pro další možné
podobné výzkumy a využití práce.

Využití mentálních map uživatelů při hodnocení turistických map

Bc. Kateřina Novotná, terénní výzkum řídil JD Bláha
Cílem bakalářské práce autorky je navrhnout a prakticky aplikovat alternativní metodiku hodnocení kartografických děl. Vedlejším cílem bylo otestovat, která z hodnocených turistických map je uživatelsky nejvstřícnější. Jako metoda získání dat bylo zvoleno dotazníkové šetření. Podkladem pro hodnocení kartografických děl jsou v případě této práce mentální mapy lynchovského typu.

Teoretická část práce je věnována mentálním a kognitivním mapám, a dále pak způsobům hodnocení kartografických děl. Prostor je věnován rovněž samotné metodice hodnocení kartografických děl. Praktická aplikace navržené metodiky, stejně jako vyhodnocení získaných výsledků byly složeny z několika částí. Nejprve byly turistické mapy zhodnoceny samotným odborníkem. Poté bylo přistoupeno k hodnocení s využitím mentálních map. Toto hodnocení bylo sestaveno z přípravné fáze, kdy byl vytvářen dotazník. Vytvořený dotazník byl harmonizován pomocí pilotního šetření a konzultace s odborníky na kognitivní psychologii.

Po harmonizaci dotazníku bylo přistoupeno k samotnému sběru dat. Získaná data byla zpracována do tzv. agregovaných mentálních map, které byly dále hodnoceny. Vyhodnocením získaných výsledků bylo zjištěno, že turistické mapy Kartografie Praha jsou uživatelsky nejvstřícnější, za nimi následují turistické mapy SHOCart a nejméně uživatelsky vstřícné jsou turistické mapy Klubu českých turistů. Tyto výsledky byly dále porovnány s výsledky z hodnocení odborníkem a jinými výzkumy, které se věnovaly podobné problematice. Na závěr byly zpracovány doporučení a návrhy na další zlepšení metodiky hodnocení kartografických děl a byla popsána problematická místa hodnocení.

V rámci terénního šetření vznikla řada mentálních map (sekce ukázky map).

Kartografické hodnocení výuky regionální geografie

Mgr. Jan Hátle, terénní výzkum řídil Tomáš Hudeček
Cílem práce bylo pomocí kartografických nástrojů – mentálních map a učivových map – analyzovat roli učitele při výuce regionální geografie. Nejprve byla zvolena vhodná třída žáků základní školy, v níž bylo provedeno vlastní šetření – vyhotovení mentálních map kontinentu žáky. Při zohlednění pokud možno co nejvyššího počtu možných zdrojů ovlivnění podoby mentálních map byly získané mapy porovnány s autorem vytvořenými učivovými mapami používané učebnice, čímž je dosaženo cíle práce. S ohledem na charakter řešené problematiky je důležitou součástí výsledků též jejich diskuze.

V rámci terénního šetření vznikly mentální mapy Afriky a Asie (sekce ukázky map).