Antropologie >> Kulturní styly map

Obor kulturologie, který byl realizován více než 30 let na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v sobě unikátně spojoval poznatky z celé řady humanitně zaměřených disciplín, jako jsou sociologie, psychologie, ekologie, teorie umění, antropologie, archeologie apod.

Doposud řešené práce v oboru kulturologie byly věnovány aplikacím kartografie, propojení kultury s kartografií, případně prostorovému rozložení kulturních jevů apod. Nejrozsáhlejší je v tomto ohledu rigorózní práce z roku 2013 obhájená na FF UK v Praze.

 

Vedoucí: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Soukup, CSc.

Motto:
»Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.«
»Kdo nezná cizí jazyky, ten neví nic ani o svém vlastním.«
.«

Johann Wolfgang von Goethe (1827)


Stručný obsah práce:

Na celkem 139 stranách včetně obrazových příloh v podobě ukázek pořízených mentálních map dětí:

 

1 ÚVOD 11
2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE – KULTURNÍ SPECIFIKA MAP 15
2.1 Mapa jako vizuální projev kultury, mapa jako obraz reality 18
2.2 Kulturní rozdíly obsahu map 19
2.3 Kulturní rozdíly v mapovém jazyce 20
2.4 Potenciální příčiny kulturních rozdílů v mapách – odlišná percepce reality a prostoru 26
2.5 Mapová stylistika 34
2.6 Kulturní mapové styly 36
2.7 Historické hledisko při studiu kulturních specifik map 41
3 METODOLOGICKÁ ČÁST PRÁCE – ANALÝZA KULTURNÍCH SPECIFIK MAP 47
3.1 Obecně používané metody v kulturní antropologii 49
3.2 Srovnávací (komparativní) metoda 50
3.3 Další použitelné metody 51
3.4 Využití kognitivních a mentálních map 53
3.5 Návrh průběhu výzkumu 62
4 VLASTNÍ APLIKACE NAVRŽENÉ METODIKY – TERÉNNÍ VÝZKUM 65
4.1 Základní parametry provedeného terénního výzkumu 67
4.2 Informace o účastnících výzkumu 68
4.3 Zadání úkolů a realizace terénního výzkumu 69
4.4 Získané výsledky v podobě mentálních map a jejich analýza 70
5 DISKUZE 77
5.1 Použitelnost map v kontextu kultury 79
5.2 Omezená platnost provedeného terénního výzkumu 80
5.3 Návrhy na změnu metodiky v rámci analýzy kulturních specifik map 81
6 ZÁVĚR 85
  PŘÍLOHY i
  Příloha 1–2: odborné publikace k problematice z let 2010 až 2011 ii
  Příloha 3: Zadání pro terénní výzkum xxvii
  Příloha 4: Příklady mentálních map xxviii