Tým a instituce

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Adresa pracoviště:
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
Pasteurova 15, CZ-400 96, Ústí nad Labem
(www)

Doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (hlavní řešitel)

Absolvoval jednak obor geografie a kartografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, jednak obor kulturologie se zaměřením na kulturní antropologii na katedře teorie kultury Filozofické fakulty na téže univerzitě. Je členem České geografické společnostiČeské asociace pedagogického výzkumu a European Society for Oceanists. Absolvoval několik zahraničních stáží v Německu a Rakousku.

Ve výzkumu se věnuje estetickým a kulturně-antropologickým aspektům kartografické tvorby a hodnocení kartografických děl z uživatelské perspektivy. Zejména se věnuje vztahům užitných funkcí map s estetickou funkcí a studuje jejich vzájemný vliv. V poslední době svou pozornost však také věnuje komplexnímu výzkumu tzv. mentálních map u různých skupin jedinců, dále výzkumu v oblasti geografického
vzdělávání (školní atlasová tvorba, analýza učebnic, mentální mapování žáků).

 

Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. (člen týmu)

Působí na katedře geografie na PřF UJEP v Ústí nad Labem jako docent a zástupce vedoucího katedry. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku regionální geografie (např. světové makroregiony), sociální geografie i geografického vzdělávání. Je autorem učebnic zeměpisu pro sekundární školy.

 

 

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (členka týmu 2019–2020)

Je odbornou asistentkou na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na problematiku geografie vzdělávání, geografického vzdělávání, rurální geografie a kulturní geografie. Podílela se na tvorbě testů k přijímacím zkouškám z geografie na bakalářské studium PřF UK v Praze.

 

 

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (člen týmu 2020–)

Je odborným asistentem na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem a na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.Věnuje se především biogeografii, problematice životního prostředí a geografického, resp. environmentálního vzdělávání. Podílel se již na řešení celé řady výzkumných projektů, v současné době se věnuje především řešení aplikačních projektů zaměřených na uplatnění geografických a environmentálních témat ve vzdělávání.

 

 

Mgr. & Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. (člen týmu)

Je odborným asistentem na katedře geografie PřF UJEP a absolventem doktorského studia na PF UJEP v Ústí nad Labem (katedra preprimárního a primárního vzdělávání). Oblastí jeho výzkumu je geografické vzdělávání, konkrétně problematika učení žáků z různých typů vizuálií a analýzy učebnic; sekundárně se zabývá i problematikou kartografických pomůcek ve školním vzdělávání (např. hodnocení jejich kvality, výsledky žáků apod.).

 

Kartografie Praha

Adresa pracoviště:
Kartografie Praha a. s.,
Ostrovní 30, CZ-110 00 Praha 1
(www)

Mgr. Jan Ptáček (spoluřešitel projektu)

V současnosti je ředitelem společnosti Kartografie Praha, které se zaměřuje mj. i na produkci školních kartografických pomůcek.

 

 

 

RNDr. Lenka Olivová (členka týmu)

V současnosti působí jako šéfredaktorka v nakladatelství Kartografie Praha. Je absolventkou učitelského studia PřF UK. Má řadu zkušeností z oblasti produkce různých učebních materiálů pro základní a střední školy.

 

 

Externí aplikační garanti:

Externí aplikační garanti zajišťují implementaci kartografických pomůcek (žákovský atlas, pracovní sešit, příručka pro učitele) do výuky.

Základní škola a mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592

Mgr. Bc. Gabriela Křížková (ředitelka školy)

Gymnázium Kadaň

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. (ředitel školy)