Profil

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Akademický zaměstnanec na UJEP v Ústí nad Labem (katedra geografie na Přírodovědecké fakultě), proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (Přírodovědecká fakulta).

 

Studium a kvalifikační práce

Absolvent magisterského studia geografie a kartografie se zaměřením na kartografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Téma ročníkové (postupové) práce „Estetika kartografické tvorby“ (vedoucí doc. Richard Čapek, obhájena 2003), téma diplomové práce „Hodnocení české kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky“ (vedoucí prof. Vít Voženílek, obhájena 2005). Absolvent studia postgraduálního programu Kartografie, geoinformatika a DPZ (Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie). Téma disertační práce „Estetické hodnoty kartografických děl: uživatelské aspekty hodnocení kartografických děl“ (školitel doc. Karel Stibral, obhájena 2013).

Absolvent magisterského studia obecné teorie a historie umění a kultury, obor kulturologie se zaměřením na kulturní antropologii na Filozofické fakultě Univerzitě Karlovy v Praze (katedra teorie kultury - kulturologie). Téma postupové práce „Kulturní aspekty kartografické tvorby (vstupní studie)“ (vedoucí dr. Martin Soukup, obhájena 2010), téma diplomové práce „Kulturní aspekty kartografické tvorby: Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu“ (vedoucí dr. Martin Soukup, obhájena 2012).

Ve své disertační práci se zabýval estetickými hodnotami kartografické tvorby (školitelem byl doc. Mgr. Karel Stibral, PhD., katedra environmentálních studií na Fakultě sociálních studií v Brně, konzultanty byli prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., katedra geoinformatiky na Přírodovědecké fakultě v Olomouci, prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc., katedra estetiky na Filozofické fakultě v Praze).

 

Výuka a pedagogické působení

Jeho pedagogická činnost zaměřena především na kartografii, kulturní geografii a geoinformační systémy. Vedle výuky předmětu „Základy kartografie, topografie a kartometrie“ na Pedagogické fakultě JČU v Českých Budějovicích (LS 2006/2007) spolupracoval v rámci předmětů „Kartografie“ (vybrané přednášky), „Tematická kartografie“ (vybrané přednášky), „Geoinformační systémy“ (cvičení), „Základy geoinformatiky“ (cvičení) a „Tvorba map“ (UK Praha). Dále garantoval výběrové předměty „Grafický design a DTP v kartografii“ a „Analýza kartografických děl“. Věnoval se i přípravě a realizaci „Semináře k bakalářské práci“.

Od akademického roku 2010/2011 působí jako akademický zaměstnanec na katedře geografie na UJEP v Ústí nad Labem. Další podrobnosti včetně aktuálně vyučovaných předmětů jsou k dispozici v sekci výuka.

V roce 2019 úspěšně absolvoval habilitační řízení v oboru politická a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity s habilitační prací „Mentální mapy a kartografické metody v geografickém výzkumu kultury“ a přednáškou „Terénní kulturně-geografický výzkum komunity Nungon (Papua-Nová Guinea)“.

 

 

 

 

 

Zaměření a odborná činnost

V odborné činnosti se věnuje propojení poznatků humanitních disciplín (estetika, sociologie, psychologie, kulturní antropologie) s kartografií a kartografickou tvorbou (projevy estetiky a možnosti kreativity v dnešní kartografické tvorbě, kulturní univerzálie a specifika v kartografické tvorbě), hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti, tvorbě map, kartografii v geoinformačních systémech, počítačové grafice a DTP, dokončovací výrobě kartografických děl.

V posledních letech se stále více věnuje problematice hodnocení geografické vizuální informace v geografickém vzdělávání. Vedle klasických hodnotících metod k tomu využívá i nástroje v podobě mentálních map.

V letech 2003–2005 a 2018–2019 byl externím spolupracovníkem nakladatelství Kartografie Praha (redakčně-grafické a koncepční práce).

V zimním semestru 2008/9 pobýval v rámci studijní stáže ERASMUS na Technische Universität Wien (Forschungsgruppe für Kartographie), v říjnu 2011 absolvoval jazykovou stáž v Berlíně na Goethe institutu v rámci stipendia Goethe institutu Praha. V květnu 2013 absolvoval výzkumný pobyt v Lipsku na Leibniz-institutu a v lednu až únoru 2014 výzkumný pobyt na Technische Universität Wien, oba v rámci projektu NeoCartoLink.

Od roku 2005 je členem České geografické společnosti, od roku 2008 členem Art & Cartography (Commission of ICA), v letech 2011–4 zástupcem Česka v této komisi, v letech 2013–2015 členem Maps and Society (Commission of ICA, komise zrušena) a od roku 2013 též členem komise Use and User Issues (Commission of ICA). Dále je od roku 2014 členem European Society for Oceanists (ESfO), od roku 2016 členem České asociace pedagogického výzkumu a od roku 2018 členem American Anthropological Association (AAA). V letech 2012–2018 se podílel na přípravě a realizaci Zeměpisné olympiády (kartografické, grafické práce a konzultační činnost), v letech 2015–2020 působil jako člen Ústřední komise ZO.

Ve spolupráci s doc. Martinem Soukupem z UP v Olomouci absolvoval celkem čtyři antropologicko-geografické výzkumné pobyty v komunitě Nungon (Papua-Nová Guinea, provincie Morobe, údolí řeky Uruwa) – 1) od dubna do června 2015, 2) od června do července 2016, 3) v červenci 2018 a 4) v září 2019.

Výzkum

Ve výzkumu se věnoval uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie a dalším aktivitám spojeným s kreativitou kartografa (viz sekce estetika a mapy): Hlavní řešitel projektů GA UK č. 249/2006/B-GEO/PrF „Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie“ (řešeno v letech 2006–2008) a GA UK č. 26609/2009/B-GEO/PrF „Mentální mapy: předmět a prostředek hodnocení“ (řešeno v letech 2009–2011).

V letech 2016-2018 se věnoval výzkumu v rámci dvou projektů GA ČR (Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání – GeoVisInfo a Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: determinanty, motivace a efektivita – DeMaRisk). Vedle toho se podílel či podílí na dalších projektech na UK v Praze (2005-2012), UJEP v Ústí nad Labem (průběžně), ČVUT v Praze (2016-2020) a UP v Olomouci (2018–2021).