GA UK (2006-2008) >> O projektu

Projekt "Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie" probíhal v letech 2006-2008 a byl podpořen Grantovou agenturou UK. Tato webová stránka obsahuje veškeré informace, případně odkazy na výsledky tohoto projektu.

Úvodemprof. Karel Kuchař

Kartografická díla byla v minulosti pokládána za díla umělecká. S vývojem společnosti a jejích potřeb tento umělecký aspekt kartografických děl hrál čím dál menší roli. Konečně v dnešní době jsou kartografická díla pokládána za víceméně účelově orientovaná a jejich estetické aspekty již nejsou primárním předmětem zájmu kartografů (dokládá ve svém díle proslulý kartograf Kuchař 1958).

Snad právě tento fakt souvisí s tím, že problematika estetiky jako zvláštní humanitní disciplíny je kartografům spíše cizí (dokladem jsou především dostupné tuzemské prameny). Dodáme-li, že kartografie spadá do přírodovědně-technických vědních disciplín, není to ani velkým překvapením. Pokrytí takové interdisciplinární problematiky totiž kromě jiného vyžaduje přiměřené zvládnutí studia problematiky estetiky, studium pramenů zabývajících se estetikou, konzultace s odborníky – estetiky, sociology apod.

Důvody řešení projektu

Budeme-li hledat důvody, proč se problematikou estetiky v kartografii, resp. v jejích vyjadřovacích prostředcích zabývat, pak je nutné zmínit především tyto:

a) estetické aspekty kartografického díla mají vliv na celkovou kvalitu a tzv. uživatelskou vstřícnost kartografického díla (ovlivňují kvalitu komunikace kartografa s uživatelem – viz obrázek),
b) estetické aspekty kartografického díla mohou dále ovlivnit výběr zákazníka při posuzování dvou kartografických děl podobného charakteru,
c) v době technizace výroby kartografických děl a počítačových technologií se stále naléhavěji ukazuje nutnost brát v potaz i estetické aspekty těchto děl.

Obr.: Grafické ztvárnění studované problematiky – estetický proces jako proces komunikační

Dosavadní výzkumy v estetice v kartografii

Přesto se podle dostupných informací uvedenou problematikou doposud v České a Slovenské republice nikdo intenzivně nezabýval a chybí jakákoli ucelená studie dané problematiky, ačkoliv potřebu řešení této problematiky v minulosti i v současnosti naznačilo mnoho významných kapacit oboru kartografie, jak na půdě akademické a vědecké (již zmíněný Kuchař 1958 nebo Miklošík 2005 a mnozí další), tak v samotném karto-grafickém resortu.

V zahraniční literatuře lze vysledovat pouze náznaky dílčích studií v této problematice, zejména v anglofonním světě, tzv. cartographic design (Wood & Keller 1996). Zde je posuzováno především vizuální vnímání než celistvá estetická recepce.  Jindy je této proble-matika řešena spíše v rámci celkové uživatelské vstřícnosti (user friendliness) uživatelského rozhraní apod. (Shneiderman 1998). Tzv. uměleckou kartografií se v minulosti i současnosti zabývají především některé německé kartografické školy a dílny (E. Imhof a další).

Tuto problematiku začal v roce 2001 intenzivně studovat hlavní řešitel projektu. Po ročníkové práci na téma Estetika kartografické tvorby na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie obhájil diplomovou práci na téma „Hodnocení české kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky“, kde učinil první pokus aplikovat poznatky z estetiky při hodnocení konkrétních kartografických děl.

Z výše uvedeného vychází návrh předkládaného projektu, který úzce souvisí s tématem disertační práce hlavního řešitele a rovněž respektuje výzkumné aktivity pracoviště navrhovatele. Projekt vyžaduje mezioborovou spolupráci a komunikaci kartografů s estetiky (především FF UK), poznatky budou aplikovány na vznikajících kartografických dílech a při hodnocení současných kartografických děl – zde bude nutná spolupráce s kartografickým resortem.

Jazykem kartografie při komunikaci kartografa s uživatelem kartografického díla jsou kartografické vyjadřovací prostředky, proto se projekt zaměřuje právě na ně. V rámci vyjadřovacích prostředků pak rozhodující roli hraje barva, tvary, body, linie, plochy, písmo, umístění aj. Ty budou předmětem našeho zkoumání a hodnocení.

Cíle projektu

Záměrem projektu je položení důrazu na praktické užití získaných poznatků. Výsledků bude tedy využito při dalším vzdělávání kartografů naší fakulty, příp. dalších zájemců z řad fakultní veřejnosti, čímž by měla být posílena vazba vědy a výzkumu na vzdělávací činnost (viz dlouhodobý záměr UK). Projekt se opírá o následující cíle:

1)    získat pokud možno komplexní a systematický přehled a důkazy o propojení kartografie s estetikou a zodpovědět otázky týkající se využití poznatků estetiky v kartografické praxi,
2)    navrhnout metodiku objektivizace a kvantifikace analýzy a hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti; stanovit kvantitativní kritéria hodnocení,
3)    dokázat obecnou platnost metodiky z předchozího bodu na různých aplikacích (turistické mapy, autoatlasy, školní kartografická tvorba...),
4)    zjistit, do jaké míry korespondují výsledky získané postupem uvedené metodiky s výsledky získanými z empirického průzkumu mezi uživateli příslušných kartografických děl,
5)    vytvořit podklady a sylabus pro výuku dané problematiky na Přírodovědecké fakultě UK,
6)     zpracovat a vydat publikaci, která bude pokud možno ucelenou studií dané problematiky; měla by sloužit jak odborné kartografické veřejnosti, tak studentům oborů kartografie, geodézie a geoinformatiky.

Výsledkem projektu by mělo být rovněž zodpovězení otázky, zda lze estetické aspekty kartografického díla a jeho uživatelskou vstřícnost objektivizovat. V neposlední řadě je cílem spolupráce mezi pracovišti Přírodovědecké a Filozofické fakulty UK.

(výňatek z projektu z října 2005)

Závěrečná zpráva projektu (březen 2009)

Interdisciplinární projekt „Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie“ řešený v letech 2006–2008 má následující výsledky:

1)     Publikační aktivity: řada odborných i popularizovaných článků, konferenčních příspěvků ať už ústních, tak posterových a dvě výstavy (jedna z nich prezentována na ČRo Radiožurnál a ČRo Leonardo). Zhruba 2/5 publikačních aktiv byly uskutečněny na mezinárodním poli (Rakousko, Slovensko), z toho jedna je v tisku připravované publikace ze série renomovaného nakladatelství Springer v Berlíně.

2)     Vedle ostatních publikací pak především monografická publikace s názvem Kartografie: mezi uměním a informatikou (vyjde v roce 2009 v nakladatelství Dokořán) jako ucelená studie dané problematiky určená jak studentům a odborné veřejnosti, tak lidem, kteří se pouze o kartografii a mapy zajímají.

3)     Metodika multikriteriálního hodnocení kartografických děl (nejen) z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti (s klíčovou možností částečné objektivizace a kvantifikace) otestovaná na celé řadě kartografických produktů zejména v rámci terénního šetření mezi jejich potenciálními či přímými uživateli; pro tuto metodiku bude nadále vyvíjen SW nástroj pro semiautomatické vyhodnocování.

4)     Sylaby a poklady pro výuku interdisciplinárních aspektů kartografické tvorby (výběrové předměty Analýza kartografických děl a Grafický design a DTP v kartografii) + zasažení do struktury výuky tradičních povinných předmětů Základy kartografie (přednáška věnovaná uplatnění barvy v kartografii s využitím poznatků z umění) a Tematická kartografie (přednáška věnovaná kreativitě v kartografii a možnostem v tematickém vyjádření reality).

5)     Zapojení studentů do výzkumu při testování metodiky v terénním šetření (dvě rozsáhlá terénní šetření s uživateli) a v rámci zadávání kvalifikačních (absolventských) prací (dvě obhájené kvalifikační práce a čtyři v rozpracovaném stavu s předpokládanou obhajobou v roce 2009).

6)     Vznik „subprojektu“ tzv. „kreativních map“, které oslovily v rámci mezinárodní prezentace řadu lidí ze zahraničních VŠ. Do budoucna se uvažuje o rozšíření této aktivity do zahraničí (v první fázi na Slovensko, dále do Rakouska a Německa, příp. Maďarska).

7)     Spolupráce kartografů s humanitně zaměřenými odborníky z oborů estetiky, psychologie, sociologie, resp. kulturologie. Spolupráce s domácími i zahraničními pracovišti.

8)     Internetový portál poskytující informace o dané problematice v českém a anglickém jazyce (http://jackdaniel.cz/estetika). Obsahuje informace o publikačních aktivitách, terénních šetřeních, studentských pracích, akcích věnovaných této či příbuzné problematice, výstavách a zejména uplatnění kreativního (estetického) myšlení při tvorbě kartografických děl (odkazy na fotografie „kreativních map“). Existují i možnosti dalšího rozšíření v budoucnu: např. ankety, fórum, napojení na pracovní skupinu Art and Cartography.

9)     Pořízení celé řady domácí a zahraniční literatury, která je v českém prostředí ne vždy dostupná, nebo zcela nedostupná, pořízení řady aktuálních produktů, které po praktickém použití při výzkumu našly své místo v knihovně jako studijní materiál pro studenty geografie a kartografie.