Estetika >> Terénní šetření

Součástí uplatňované metodiky hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti jsou i různá terénní šetření mezi (potenciálními) uživateli příslušných kartografických děl.

Hlavním cílem terénního šetření je zařadit do vlastního hodnocení kartografických děl i samotné uživatele (metodika, která reflektuje rovněž požadavky a specifika uživatele). V takovém případě je vhodné využít poznatků humanitních disciplín jako je sociologie či psychologie a jejich specifických metod (viz publikace pro akci Aktivity v kartografii - 2006).

O konkrétních aplikacích uvedené metodiky pojednávají některé z publikací (zejména diplomová práce hlavního řešitele výzkumu – 2005 a příspěvek ve sborníku 17. kartografické konference – 2007, bakalářská práce Lucie Hrstkové – 2007 a článek vzniklý z této práce – 2008, příspěvek pro geografickou konferenci v Liberci – 2008.

Teoretické stanovisko k zapojení uživatele do procesu hodnocení kartografických děl podává příspěvek pro sympózium CEE 2009.

Obecný postup při terénním šetření:

1. výběr několika zástupců určité části kartografické produkce (doposud hodnoceny školní atlasy světa – 2004/2005, turistické mapy – 2006/2007, autoatlasy – 2007/8, plány Prahy – dlouhodobý výzkum, kartografické pomůcky pro cizince v Praze – ve fázi zpracování)
2. před samotným terénním šetřením provedení kriteriálního hodnocení výzkumníky, kromě kvantifikovatelných hodnot je výsledkem výčet pozitivních a negativních důvodů preference map vzešlých z této fáze hodnocení
3. výběr respondentů a stanovení jejich optimálního počtu, výběr lokality resp. lokalit výzkumu, načasování výzkumu, metod – dotazník, rozhovor, anketa…
4. práce v terénu – spolupráce s výzkumníky (studenti vyšších ročníků oboru geografie a kartografie, kteří absolvují krátké proškolení a seznámí se detailně s metodikou)
5. agregace výsledků z terénního šetření
6. posuzování závislostí mezi odpověďmi uživatelů a vlastnostmi uživatelů
7. syntéza a vyhodnocení četností verbálních odpovědí uživatelů
8. syntéza postřehů výzkumníků
9. celkové shrnutí hodnocení

Další podrobnosti metodiky jsou uvedeny v příspěvku z konference GEODNY 2008. V této sekci budou postupně zveřejňovány další materiály vzešlé z terénního šetření a kriteriálního hodnocení (tabulky s kritérii a souhrnné tabulky odpovědí respondentů).

Materiály používané v rámci terénního šetření mezi uživateli:

Pomůcka pro vedení rozhovoru s žáky 6.-9. tříd (2005)
Pomůcka pro vedení rozhovoru se studenty gymnázia (2005)

Materiály vzešlé z terénního šetření mezi uživateli:

Výsledky kriteriálního hodnocení autoatlasů (2008)
Souhrnné tabulky odpovědí respondentů při hodnocení autoatlasů (2008)