O projektu

 

Název projektu: Vizuální geografická informace a její role v geografickém vzdělávání (GA ČR č. 16-01003S)

Doba řešení: 2016–2018

Participující instituce:
Katedra geografie (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem),
Institut výzkumu školního vzdělávání (Masarykova univerzita Brno)

Projekt se zaměřuje na roli vizuálních geografických informacích v geografickém vzdělávání. Vizuální geografická informace ve výuce geografie v různé míře abstraktnosti zprostředkovává geografické objekty, jevy, procesy a data. Ačkoli žáci práci s vizuální informací vnímají jako atraktivní, nevíme, zda je užití vizuálních geografických informací ve výuce a v edukačních médiích (učebnicích, školních atlasech ad.) vždy účelné, tj. zda podporuje u žáků aktivní učení a poznávání.

Cílem projektu je zjistit:
1) jaké typy a charakteristiky vizuálií (ilustrace, fotografie, mapa, graf, tabulka ad.) napomáhají při utváření geografických znalostí,
2) prostřednictvím rozhovorů a pozorování práce žáků popsat, jaké typy a charakteristiky vizuálií žáci 2. stupně základních škol preferují a používají při utváření geografických znalostí,
3) pomocí obsahové analýzy a rozhovorů s autory a vydavateli učebnic zjistit a zdůvodnit, jaké typy a charakteristiky vizuálií jsou obsaženy v učebnicích zeměpisu a školních atlasech.

Pro projekt je zcela zásadní spolupráce pracovišť, z nichž jedno je zaměřeno na odborné geografické vzdělávání (katedra geografie UJEP) a druhé na výzkum v oblasti pedagogiky (Institut výzkumu školního vzdělávání MU). Zatímco katedra geografie UJEP zajišťuje geografické zázemí projektu, tedy oborové zaměření na geografii včetně jejích specifik, členové týmu z MU mají na starosti pedagogickou rovinu projektu, tj. metodologii vlastního šetření mezi žáky základních škol.