Komparativní analýza vizuálií v učebnicích vlastivědy a zeměpisu

Journal / Conference: 24. sjezd České geografické společnosti (Geografie na v zostupe), Bratislava
Authors: Petr Trahorsch, Jan D. Bláha
Year: 2018
Number:
Category of Publication: Contribution in Conference Proceedings
Pages, web: pouze abstrakt / only abstract
Keywords:
RIV:
Link to full version:
Abstract: Učebnice vlastivědy a zeměpisu jsou geografickými didaktickými prostředky obsahující velké množství různých typů vizuálií. V současnosti je problémem absence komplexní analýzy vizuálií jako klíčové strukturní složky učebnic. Expertní komparativní analýza má potenciál identifikovat problémy vizualizace geografických fenoménů v těchto materiálních didaktických prostředcích a upozornit tak na nevhodné postavení, koncepci či kvalitu vizuálií v učebnicích, jež mohou vést až ke vzniku miskoncepcí u žáků různých věkových skupin. Cílem příspěvku je analyzovat postavení vizuálií ve struktuře učebnic vlastivědy a zeměpisu a zároveň zhodnotit kvalitu vizuálií hydrologických, geomorfologických a zemědělských fenoménů z hlediska použitelnosti. V rámci prezentovaného šetření bylo využito expertního hodnocení vizuálií odborníkem metodou kvantitativní obsahové analýzy. Bylo analyzováno celkem šestnáct českých učebnic vlastivědy a zeměpisu. V první fázi bylo analyzováno postavení vizuálií ve struktuře učebnice (např. počet a podíl z hlediska typu vizuálií, přítomnosti titulku apod.). V druhé fázi byla hodnocena (analyzována) kvalita vybraných vizuálií z hlediska jejich použitelnosti metodou škálování na základě předem definovaných kritérií. Důležitost kritérií byla stanovena na základě výsledků párového srovnávání mezi 19 vysokoškolskými odborníky (geografy a pedagogy). Výsledky analýzy ukazují, že klíčové postavení v učebnicích vlastivědy i zeměpisu mají fotografie. Podíl abstraktních a kvantitativních vizuálií je v učebnicích zeměpisu vyšší než v učebnicích vlastivědy, v čemž se pravděpodobně odráží předpoklad autorů učebnic o kognitivním vývoji žáků. Výsledky škálování naznačují, že vizuálie v učebnicích zeměpisu jsou kvalitnější z hlediska jejich použitelnosti než v učebnicích vlastivědy. Mezi klíčové problémy vizuálií identifikované na základě škálování patří častá absence titulku, relativně nízký vztah vizuálie k textu a nečitelnost některých map. Nejnižších kvalit dosahují vizuálie z učebnic relativně nových nakladatelství nemající dlouholetou tradici, naopak nejvyšší kvalitou se vyznačují vizuálie v učebnicích nakladatelství ČGS.
Project-Id-Version: <br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: <br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: <br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
List of Publications