Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí

Časopis / Konference:
Autoři: Petr Trahorsch
Rok: 2022
Číslo:
Druh publikace: Recenze knih
Stránky, web: 206 s.
Klíčová slova:
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Kniha má potenciál oslovit několik stran zainteresovaných v procesech vzdělávání. V prvé řadě lze obsah knihy chápat jako nadoborový, neboť kniha oslovuje oborové didaktiky jako pracovníky působící ve výzkumu, resp. v rámci univerzitního vzdělávání. Ačkoliv jsou výsledky výzkumných šetření prezentovány na příkladu geografie, přenositelnost výsledků do jiných oborů je značná. Ambicí knihy je upozornit na základě empirických dat na diferenciovanou kvalitu vizualizace obsahu učiva, stejně jako na pozitivní nebo negativní přínosy vizuálií v procesech učení žáků základních škol. Je nutné dodat, že dílčí poznatky jsou aplikovatelné i na jiné stupně škol. V druhé řadě kniha oslovuje samotné učitele (nejen) geografie jako jedny z hlavních aktérů výchovně-vzdělávacího procesu. Učitel má při práci s učebnicí omezenou možnost výběru vizuálií, které žákům předloží. Efektivní práce učitele s vizuálií (např. zadávání učebních úloh, využití dalších informačních zdrojů, kombinace dalších vizuálií nebo textu) ovlivňuje nejen výsledné znalosti žáka, ale i jeho dovednosti efektivně pracovat s různými typy vizuálií, stejně jako postoj k vyučovacímu předmětu. Výsledky výzkumných šetření mohou být pro učitele inspirující v tom ohledu, že ho mohou upozornit na vlastnosti vizuálií využívané žáky v procesech učení i na ty, které žáci nevyužívají. A konečně, v (ne)poslední řadě mohou být obsahem této publikace osloveni autoři a vydavatelé školních didaktických prostředků, především učebnic. Jak se ukazuje, jejich koncepce je v některých ohledech rigidní, avšak některé dílčí strukturní komponenty se proměňují v souladu s aktuálním stavem poznání ve vědě i s novými oborově-didaktickými trendy. Lze předpokládat, že kniha má potenciál oslovit i pedagogiky jiných zaměření, než bylo zmíněno výše. Otázka kvality vizualizace a chápání jejího významu je stále aktuálnější, a to nejen ve vzdělávání, ale v celém veřejném prostoru. Tuto knihu lze zároveň chápat jako podnět k dalšímu, rozsáhlejšímu výzkumu interakce vizuálií a vnitřního poznatkového systému žáka.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací