Cartographic Research of Mental Maps at Charles University in Prague

Časopis / Konference: 25. mezinárodní kartografická konference v Paříži
Autoři: Jan Hátle, Tomáš Hudeček, Martina Kynčlová, Kateřina Novotná, Tereza Pastuchová-Nováková, Michaela Šákrová
Rok: 2011
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: http://www.icc2011.fr/
Klíčová slova: mentální mapy, hodnocení map, software GIS, geografické vzdělávání
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Příspěvek představuje část výsledků projektu Mentální mapy: předmět a prostředek k hodnocení, který je realizován v letech 2009–2011 na Univerzitě Karlově v Praze. Projekt je členěn do několika částí. S ohledem na rozsah tohoto příspěvku jsou prezentovány pouze dvě části výzkumu. V první části autoři testují vlastní metodiku hodnocení kartografických děl mentálními mapami uživatelů na příkladu turistických map. Oslovení uživatelé turistických map (celkem 161 respondentů) dostali několik úkolů a dotazů nad jednotlivými hodnocenými mapami. Následně bylo jejich úkolem při odpovídání na dotazy nakreslit svou mentální mapu, aniž by k tomu v dané chvíli byla příslušná turistická mapa k dispozici. K eliminaci subjektivních problémů s kresbou mentálních map (horší prostorová paměť, zhoršené schopnosti kreslit, nezkušenost s kartografickými díly apod.) posloužil jednak větší vzorek oslovených uživatelů, jednak agregace obsahu jednotlivých mentálních map do několika málo map. Z poměrně rozsáhlého vzorku mentálních map (celkem 483 map) tak vzniklo v závěru tolik tzv. agregovaných mentálních map, kolik bylo hodnocených turistických map. Tyto agregované mentální mapy slouží společně s klasickým multikriteriálním hodnocením k závěrečné analýze turistických map s výčtem pozitiv a negativ jednotlivých hodnocených map. V druhé prezentované části výzkumu je představena část projektu věnovaná kartografickému znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání země, v níž žijí. Jedná se o příkladovou studii, proto byly v rámci ní osloveny pouze čtyři školy (dvě základní školy a dvě gymnázia), a to vždy po jedné z hlavního města Prahy a po jedné mimo Prahu. Díky tomu bylo možné sledovat rozdíly mentálních map podle věku respondentů a také podle místa působiště školy. Tato část výzkumu sledovala kromě schopností žáků zakreslit přesně polohu hlavního města Prahy také jejich prostorové představy o geografii Česka (základní prostorové uspořádání geografických objektů). V neposlední řadě oslovení žáci zakreslovali do podkladové mapy preference bydlení (zde bych chtěl bydlet × zde bych nechtěl bydlet). Výstupem této části výzkumu jsou agregované mentální mapy pro jednotlivé školy (geografie Česka a zakreslení polohy Prahy) a agregované mapy preferencí. Výběr ze získaných mentálních map je k dispozici na webu projektu: www.jackdaniel.cz/mentmap.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací