Geografické informační systémy I

Časopis / Konference:
Autoři: Jan D. Bláha
Rok: 2013
Číslo:
Druh publikace: Skripta – učební text
Stránky, web: 42 s. + 6 s. příloh
Klíčová slova: geoinformační systém, digitální model prostorových dat, pořizování dat, geodatabáze, geoprocessing, vizualizace dat, tvorba mapy
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Tento kurz bezprostředně navazuje na kurz Geografická kartografie (P114, resp. P126). Během kurzu se studenti seznámí s programovým prostředím software ArcGIS 10.x od firmy ESRI jako příkladu komerčního GIS, který je v českém prostředí velice rozšířen. Studenti se díky tomu naučí základní anglické terminologii. Základní filozofií kurzu je reprezentace reality v digitálním prostředí, tj. poznatky získané během kurzu Geografická kartografie zde student uplatní v rámci digitální tvorby. Sledován je celý proces tvorby mapového výstupu přímo v GIS (od pořizování dat po jejich vizualizaci). Vedle tvorby kartogramů, kartodiagramů a dalších tematických map jsou řešeny různé prostorové analýzy a jejich použití v geografické praxi. Výstupem jsou semestrální projekty studentů, které by měly pokud možno vycházet z praxe. Na tento kurz navazuje předmět Geografické informační systémy II, který rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů v GIS.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací