The geographical regionalization using mental maps of individuals from selected European countries: example from Central Europe

Časopis / Konference: 27th ICC - Maps Connecting the World (Rio de Janeiro, 24.-28. 8. 2015)
Autoři: Jan D. Bláha, Jaroslav Pauš
Rok: 2015
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: pouze abstrakt / only abstract
Klíčová slova:
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Problematika regionalizace světa od makroúrovně (makroregiony) až po mikroúroveň (lokální regiony) patří v geografii k relativně tradičním a stálým okruhům v rámci řešených projektů a výzkumů. Také díky tomu v současnosti existuje již celá řada konceptů regionalizace, které jsou svým pojetím více či méně spojeny s jejich nositeli, tedy s jejich myšlením a původem. Tyto koncepty se tak staly nedílnou součástí projevu kultury a jako takové je třeba je vnímat vždy v kontextu národa, z něhož autor či autoři těchto konceptů pochází, tedy v historicko-kulturních souvislostech. V rámci regionalizace Evropy je poměrně obvyklé utvářet regiony na principu ustálených státních hranic a případné diference v rámci států nereflektovat. Státy tak v rámci konceptů figurují zpravidla jako nedělitelné entity. V této souvislosti se nabízí celá řada otázek jako např. Do jaké míry tyto koncepty korespondují s představami jedinců z různých evropských států v jejich mentálních mapách?, Projevuje se nějakým způsobem stabilita vymezení regionu v mentálních mapách, a pokud ano, jak?, Lze vysledovat v těchto mentálních mapách původ jejich autorů? atd. Cílem tohoto příspěvku je představit relativně volnou (svobodnou) regionalizaci Evropy na příkladu stanovení hranic regionu „střední Evropa“. Vznik pojmu „střední Evropa“ je spojen s tzv. vídeňským kongresem, který se konal v letech 1814–1815. Pro naši studii byl tento region jako příkladový zvolen z toho důvodu, že se v rámci regionů Evropy jedná o relativně málo stabilní region a ani odborníci nejsou v názorech na jeho vymezení jednotní (viz např. Battaglia 1960, Schenk 1995, Szücs 2001, Wandycz 2004). To je spojeno zejména s principem tzv. duality Evropy (Nováček 2012), neboť hranice „dvou Evrop“ během historického vývoje procházely často právě tímto regionem. Zvolenou metodou této příkladové studie bylo dotazníkové šetření spojené s pořízením mentálních map respondentů. Respondenti v rámci šetření zakreslovali hranice střední Evropy do mapy Evropy obsahující pouze hranice států. Hranice jimi zakreslené „střední Evropy“ přitom mohly, ale nemusely respektovat hranice stávajících evropských států. Účastníky výzkumu byli studenti posledních ročníků středních škol, resp. prvních ročníků vysokých škol z vybraných lokalit. Vzorky pochází z Austria, Czechia, z bývalého východního a západního Germany, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia. Výzkum by nemohl být proveden bez vydatné pomoci oslovených kolegů z příslušných pracovišť, za což jim patří veliké díky. Na základě analýzy realizované v programu ArcGIS for Desktop 10.2 pomocí nástrojů of extension Spatial Statistics byl prokázán vliv původu respondenta na výslednou mentální mapu (srov. Saarinen 1987). Dále byl prokázán vliv stability vymezení regionu na výslednou agregovanou mentální mapu. Korelace původu konceptů s mentálními mapami byla prokázána pouze částečně, což lze přikládat tomu, že množství porovnávaných konceptů nebylo velké.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací