>> Diplomová práce (2005)

Název: Hodnocení české kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky

Vedoucí: prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Konzultanti: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. a prof. Ing. František Miklošík, DrSc.
Oponent: doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

Motto: »…estetično, estetický postoj, estetická funkce bez ustání prostupují život, není v životním kontextu místa, na něž by se estetická funkce nemohla promítnout. Estetično není tedy pouhou pěnou, pouhou obdobou života, ale důležitou složkou celkového životního dění.«

JAN MUKAŘOVSKÝ

Abstrakt:
Diplomová práce nejprve hledá propojení estetiky a kartografie jako dvou vědních disciplín odlišného charakteru, snaží se objasnit některé pojmy z estetiky a srovnat proces komunikace mezi uživatelem a kartografickým dílem s estetickým procesem.
V další části se již práce orientuje na hodnocení Kartografických děl z hlediska estetiky. Při té příležitosti zavádí nový pojem „uživatelské vstřícnosti“ a zdůvodňuje to rozdíly mezi estetickým ideálem kartografického díla a ideálem uživatelsky vstřícného kartografického díla. Často sledované vlastnosti kartografického díla jako čitelnost, přehlednost, názornost pak spadají do této uživatelské vstřícnosti. Součástí je i návrh metodiky objektivizace hodnocení z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti.
Následuje návrh metodiky a postupu hodnocení, přičemž postup hodnocení vychází právě z principů estetického procesu. Předpokladem kvantifikace hodnocení je na začátku použití mnoha dílčích hodnoticích kritérií, jejichž průměrem jsou získány hodnoty kritérií vyššího řádu; výsledkem je procentuální vyjádření stupně splnění sledovaných vlastností díla.
V závěru jsou zmíněné poznatky aplikovány při hodnocení dvou současných školních atlasů světa společností SHOCart a Kartografie Praha. Důležitým doplňkem hodnocení je i průzkum mezi jejich uživateli.
Práce je pro lepší názornost doplněna tabulkami dílčích hodnoticích kritérií a obrazovými ukázkami map z hodnocených atlasů.

Rozsah: 135 stran, 28 obrázků, 32 tabulek, 0 grafů, 2 přílohy, 50 odkazů na literaturu a další prameny.

Obsah:

1
 ÚVOD, CÍLE A POSTUP ZPRACOVÁNÍ
7
1.1  Úvod 7
1.2  Cíle práce 8
1.2.1  Hlavní cíl 8
1.2.2  Vedlejší cíle 8
1.2.3  Hypotézy 9
1.3  Fáze a postup zpracování práce 9
2  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 11
2.1  Interdisciplinární aspekty studia estetiky kartografických děl 11
2.2  Terminologie v rámci studia estetiky kartografických děl 12
2.3  Úvod do estetiky a teorie hodnocení 13
2.3.1  Základní pojmy 13
2.3.2  Estetický proces 15
2.3.3  Estetické hodnocení 17
2.3.4  Aspekty estetického postoje 20
3  PROBLEMATIKA V DOSAVADNÍ LITERATUŘE 23
3.1  Literatura a zdroje kartografické – pohled kartografa 23
3.2  Literatura a zdroje zabývající se estetikou, hodnocením a historií 31
4  METODIKA A PRVNÍ FÁZE STUDIA ESTETIKY KARTOGRAFICKÝCH DĚL 36
4.1  Hledání metod vhodných pro estetické hodnocení 36
4.2  Využití poznatků z teorie umění v kartografii
37
4.3  Metody objektivizace hodnocení 39
4.4  Důležité metody použité při hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky 41
4.5  První fáze studia estetiky kartografických děl aneb teoretická východiska 41
4.5.1  Uživatelská vstřícnost 42
4.5.2  Další soubory funkcí kartografických děl 43
4.5.3  Rozdíly mezi estetickým a praktickým přístupem 44
4.5.4  „Omyly“ kartografie 46
5  POSTUP HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL Z HLEDISKA ESTETIKY A UŽIVATELSKÉ VSTŘÍCNOSTI 50
5.1  Obecné vlastnosti (zásady) kritérií 51
5.2  Abstraktní cíle hodnocení 52
5.3  Způsob hodnocení – používané stupnice 52
5.4  Samotný postup hodnocení (z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti)
54
5.4.1  Studium vstupních parametrů, analýza předpokladů, hypotézy 54
5.4.2  První kontakt s dílem, primární percepční přitažlivost 55
5.4.3  Celkový pohled na dílo, počáteční fáze estetické recepce 56
5.4.4  Bližší studium nekartografického obsahu díla 57
5.4.5  Bližší studium kartografického obsahu díla (jednotlivé mapy…) 58
5.4.6  Konkretizace objektů hodnocení během bližšího studia kartografického obsahu 69
5.4.7  Specifika hodnocení digitální tvorby 70
5.4.8  Komparace 71
5.4.9  Pomocná šetření 72
5.4.10  Celkový komplexní soud 73
5.5  Činitelé mající vliv na estetiku a uživatelskou vstřícnost kartografických děl 73
5.5.1  Vlastnosti autorského subjektu (tvůrce) 73
5.5.2  Vyjadřovací prostředky (smyslový materiál) nejen kartografického díla 76
5.5.3  Okolní prostředí 79
6  HODNOCENÍ SOUČASNÝCH ČESKÝCH ŠKOLNÍCH ATLASŮ (PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE) 82
6.1  Specifika školních atlasů (světa) 82
6.2  Představení hodnocených školních atlasů světaa jejich tvůrců 83
6.2.1  Školní atlas kartografické společnosti SHOCart, spol. s r. o. 83
6.2.2  Školní atlas kartografické společnosti Kartografie Praha, a. s. 84
6.3  První fáze hodnocení 85
6.3.1  Studium vstupních parametrů apod., stanovení vah kritérií 85
6.3.2  První kontakt s dílem, primární percepční přitažlivost 88
6.3.3  Celkový pohled na dílo, počáteční fáze estetické recepce 90
6.3.4  Bližší studium nekartografického obsahu díla 92
6.3.5  Bližší studium kartografického obsahu díla (jednotlivé mapy…) 94
6.3.5.1  Vzorky obecně zeměpisných map 95
6.3.5.2  Vzorky politických map 97
6.3.5.3  Vzorky hospodářských map kontinentů 98
6.3.5.4  Vzorky ostatních tematických map kontinentů  100
6.3.5.5  Vzorky tematických map světa s charakterem areálů  102
6.3.5.6  Vzorky tematických map světa s charakterem kartogramu  103
6.3.5.7  Vzorky specialit atlasů  105
6.3.6  Komparace hodnocených atlasů  105
6.4  Druhá fáze hodnocení – průzkum  111
6.4.1  Průběh  111
6.4.2  Výsledky a zhodnocení průzkumu  115
6.5  Závěry hodnocení - shrnutí  115
6.5.1  Transformace hodnot plnění základních kritérií hodnocených atlasů  115
6.5.2  Shrnutí  116
7  DISKUZE  118
8  ZÁVĚR  120
   SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  123
   SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A RÁMEČKŮ 125
   SEZNAM LITERATURY A DALŠÍCH PRAMENŮ 128
   SEZNAM PŘÍLOH 131
   Abstrakt v českém a anglickém jazyce 134
   Bibliografická identifikace 135