>> Úvodem

Problematika estetiky v kartografii se v různých podobách objevuje u různých autorů, kartografů. Věnovali se mu ovšem i další odborníci s humanitním zaměřením. Díky interdisciplinárnímu charakteru této problematiky však řada z těchto autorů narazila na problém neznalosti druhého z oborů. Jednak to byli humanitně zaměření odborníci s neznalostí zásad kartografické tvorby a často nahrazující kartografická díla na jedné straně za uměleckou tvorbu, na straně druhé vnímající kartografická díla jako díla s ryze užitnou hodnotou. V případě kartografů byl tento problém ještě palčivější. Pojem estetika nahrazoval a dosud bohužel nahrazuje v řadě případů i užitné vlastnosti kartografického díla, čímž dochází ke posunu významu estetické hodnoty do užitné sféry.


Téma postupové práce „Estetika kartografické tvorby“ bylo zvoleno v roce 2001 a bylo zpracováno mj. na základě inspirace jednou z posledních přednášek prof. Karla Kuchaře z podzimu roku 1974. Přednáška nesla stejný název a K. Kuchař se v ní vyjádřil k potřebě řešit tento problém v kontextu dnešní kartografie (rozuměj kartografie 70. let). Odkaz prof. Kuchaře je více než aktuální i dnes, obzvláště když se tvorba map mnohem více unifikovala díky počítačové tvorbě. Vedoucím práce byl doc. Richard Čapek. Díky nutnosti absolvovat některé předměty na Filozofické fakultě a prostudovat materiály z oboru estetika byla práce obhájena až v roce 2003. Práce se věnovala především teoretickému zázemí celé problematiky a sama je bohužel dokladem, jak nepřesně může být vnímána estetika kartografy.

O dva roky později (v roce 2005) byla zpracována a obhájena diplomová práce s tématem „Hodnocení české kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky“. Jejím vedoucím byl prof. Vít Voženílek. V této práci byly výše uvedené poznatky aplikovány při hodnocení dvou školních atlasů, které vyšly v roce 2004.

Na uvedené práce navázal výzkum „Uplatnění estetiky ve vyjadřovacích prostředcích kartografie“, na nějž byly poskytnuty finanční prostředky Grantovou agenturou UK a který probíhal v letech 2006 až 2008. Na estetické hodnoty kartografické tvorby je zaměřena i vznikající disertační práce hlavního řešitele výzkumu.

Vedle toho začalo být řešeno hledání možností kreativity v dnešní kartografické tvorbě. Výsledkem je řada „kreativních map“ studentů především oboru geografie a kartografie vystavených jednak v rámci výstavy Podoby současné kartografie“ (květen – červen 2008), jednak v rámci ICA Symposium on Cartography for CEE 2009 (Vídeň, únor 2009). Do budoucna je plánována speciální publikace, kde by měly být zobrazeny nejzajímavější „kreativní mapy“.
Výzkum souvisí i s aspekty propojení umění a kartografie pracovní skupiny Art & Cartography Mezinárodní kartografické asociace (založena v roce 2008).