Geographical Names Frequency Map as a Tool for the Assessment of Territorial Representations in Geography Textbooks

Časopis / Konference: Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Bildungsmedienforschung
Autoři: S. R. Kučerová, K. Novotná, J. Hátle, J. D. Bláha
Rok: 2014
Číslo:
Druh publikace: Kapitola v monografii
Stránky, web: pp. 264–275
Klíčová slova: mapa četnosti geografických jmen, mentální mapa, učebnice zeměpisu
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Cílem toho příspěvku je představit nástroj pro hodnocení jak oborově specifických učebnic regionálního zeměpisu, tak obecně textů prezentující geografický prostor a jeho části. Tento nástroj byl pojmenován „mapa četnosti geografických jmen“. Jeho možnosti a omezení budou demonstrovány na příkladu porovnání územní reprezentace regionu North-Western Bohemia v českých učebnicích zeměpisu pro základní školy z různého časového období. Stejně jako se geografické vzdělávání považuje za vědní disciplínu na pomezí pedagogiky, didaktiky a geografie, v případě „mapy četnosti geografických jmen“ se jedná o nástroj, který kombinuje metodické tradiční přístupy pedagogicko-didaktických kurikulárních analýz s metodami kartografické vizualizace a geografickým nahlížením na prostor. Při prezentaci a popisu částí geografického prostoru používají autoři učebnic zeměpisu specifický typ odborných termínů – geografické názvosloví. Geografická jména jsou více či méně ustálené pojmy s vnitřním významem, která asociují určitou představu (image) míst a území, která pojmenovávají. Jejich používáním pomáháme tento vnitřní význam šířit také formovat vztah ostatních osob k daným místům a územím. Různé společenské ideologie kladou důraz na různé hodnoty a oceňují různé části geografického prostoru. Proto se i v čase prezentace míst a území proměňují. Skrze „mapy četnosti geografických jmen“ získáme představu o prostorové vyváženosti či naopak nevyváženosti prezentace sledovaného území, tedy upřednostňování určitých částí území před jinými a záměrného zdůraznění nebo potlačení vybraných charakteristik prostoru.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací