The Use of Methods of Cartography and GIS Tools in Cultural Anthropology Research: Pilot Study in Localities Yawan and Toweth (Papua New Guinea)

Časopis / Konference: EuroCarto
Autoři: Jan D. Bláha, Martin Soukup
Rok: 2015
Číslo:
Druh publikace: Příspěvek ve sborníku konference
Stránky, web: s. 331–332 (rozšířený abstrakt)
Klíčová slova: GIS, mapování, kulturní antropologie, Papua-Nová Guinea
RIV:
Odkaz na plnou verzi:
Abstrakt: Autoři v příspěvku představí první výstupy pilotního projektu, který se uskutečnil v dubnu až červnu 2015 u komunity Nungon ve vesnicích Yawan, Toweth a Kotet (údolí řeky Uruwy, Morobe province, Papua-Nová Guinea). Vzhledem k tomu, že Nungoni žijí v horském pásmu pohoří Saruwaged, relativně daleko od větších sídel, nebyla pro dané území dostupná prakticky žádná aktuální podrobná prostorová data a veškeré mapování bylo nutné provést v kombinaci lokálního souřadnicového systému s připojením na WGS-84 prostřednictvím GPS. V rámci terénního výzkumu tak bylo kromě method kulturní antropologie využito pozemního a GPS sběru dat. Kontrola kvality dat byla prováděna přímo v mapovaných lokalitách pomocí mobilní GIS aplikace, následné zpracování and analýza dat probíhají v programu ArcGIS for Desktop po návratu do Česka. Výstupem výzkumu by pak měly být mimo jiné sada dat a na něj vázaná série map odhalující kulturní specifika a jevy u komunity Nungon v lokalitách Yawan a Toweth.
Project-Id-Version: jackdaniel<br />
Report-Msgid-Bugs-To: <br />
POT-Creation-Date: 2019-10-11 13:03+0200<br />
PO-Revision-Date: 2019-10-11 13:02+0100<br />
Last-Translator: Tomáš Linhart <tomas.linhart@arbes.com><br />
Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org><br />
MIME-Version: 1.0<br />
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8<br />
Content-Transfer-Encoding: 8bit<br />
Language: cs<br />
X-Generator: Poedit 1.5.5<br />
Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;<br />
Přehled publikací