Mental maps >> Display of Maps

V rámci jednotlivých částí výzkumu byly oslovenými respondenty vytvořeny mentální mapy. V této sekci jsou k dispozici ukázky vzniklých mentálních map.

Cartographic representation of the development of pupils´ ideas about spatial layout and geography of the Czechia / MSc. BSc. Tereza Pastuchová-Nováková
V rámci bakalářské práce vznikly dva základní druhy map:
1)    mapy preferencí - do předpřipravené mapy žáci základních středních škol vyznačovali místa, kde by chtěli, resp. nechtěli bydlet, které místo v Česku jim je sympatické, resp. nesympatické apod.,
2)    mapy prostorového uspořádání a geografie Česka – do obrysu Česka (pouze státní hranice) stejní žáci umístili hlaví město Prahu a dále záreslili dle jejich soudu nejvýznamnější geografické objekty (sídla, komunikace, pohoří, vodní toky apod.).

Use of mental maps of users in assessment of tourist maps / BSc. Kateřina Novotná
V rámci bakalářské práce vzniklo velké množství mentálních map, které kreslili oslovení respondenti pro dvě různá území - území Českého Ráje a území Krkonoš. Jednalo se o mapy prostorového uspořádání a geografie uvedených území.

Assessment of mental maps in GIS / MSc. Martina Kynčlová
V rámci diplomové práce vznikla řada druhů mentálních map, které autorka různými způsoby hodnotila:
1)    mapy tvarového uspořádání – úkolem je nakreslit tvar zadaného kontinentu, státu atd.,
2)    mapy prostorového uspořádání určitého území – úkolem je zakreslit prostorové uspořádání určitého území. Může se jednat o území menšího i většího rozsahu, tedy o mapu velkých i malých měřítek,
3)    mapy lokalizace geografických objektů – cílem je umístit co nejsprávněji jeden či více geografických objektů do obrysové mapy (provedeno na příkladu umísťování českých krajských měst),
4)    mapy cest – cílem je nakreslit cestu z místa A do místa B včetně všech důležitých mezilehlých orientačních prvků (stavby, křižovatky cest), důležité jsou i správně zakreslené proporce (vzdálenosti jednotlivých úseků cesty).

Cartographic evaluation of teaching regional geography / MSc. Jan Hátle
V rámci diplomové práce autor pořídil sérii mentálních map Afriky a Asie z rukou žáků základní školy. Jednalo se o mapy prostorového uspořádání těchto dvou kontinentů a jejich geografického okolí (oceány...).