Mentální mapy >> Studentské práce

V rámci projektu "Mentální mapy: předmět a prostředek hodnocení" by mělo vzniknout několik kvalifikačních prací (bakalářské práce, příp. diplomové práce), které budou řešit konkrétní úkoly s ním spojené.

Není-li uveden u práce její vedoucí, je vedoucím hlavní řešitel projektu.

I po skončení projektu byly dloudobě zadávány kvalifikační práce, jejichž tematickým zaměřením byly právě mentální mapy.

 

 

 

 

Nahoru Obhájená

Koncepty regionalizace Evropy v komparaci s mentálními mapami jedinců / Martin Roub / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2017 / Obhájená

Strategie v percepci prostoru různých skupin jedinců v hustě a řídce osídlených oblastech reg. ÚnL / Anna Tkáčová / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2017 / Obhájená

Vývoj prostoru kampusu UJEP a jeho funkcí a reflexe těchto změn místními obyvateli / Jan Kapoun / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2017 / Obhájená

Percepce povodňového rizika v mentálních mapách obyvatel obce Křešice / Lenka Linhartová / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2017 / Obhájená

Vliv výroby skla a bižuterie na formování regionální identity obyvatel Jablonecka / Alena Svobodová / Vedoucí práce: (bez úspěšné obhajoby) / Diplomová práce / 2016 / Obhájená

Regionální identita v mentálních mapách žáků základní školy Úštěk / Jan Jaroš / Bakalářská práce / 2015 / Obhájená

Využití mentálních map žáků při hodnocení školních atlasů / Anna Tkáčová / Bakalářská práce / 2014 / Obhájená

Percepce prostoru pražské MČ Holešovice prostřednictvím mentálních map rezidentů a dalších jedinců / Soňa Hofierková / Bakalářská práce / 2014 / Obhájená

Analýza náplně a obsahu učivových map českých učebnic zeměpisu ve vztahu ke školním atlasům / Michaela Šákrová / Vedoucí práce: Tomáš Hudeček, PhD / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka / Tereza Pastuchová / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Využití mentálních map uživatelů při hodnocení kartografických děl / Kateřina Novotná / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Kartografické hodnocení výuky regionální geografie / Jan Hátle / Vedoucí práce: Tomáš Hudeček, PhD / Diplomová práce / 2010 / Obhájená

KULTURNÍ ASPEKTY KARTOGRAFICKÉ TVORBY (vstupní studie) / Jan D. Bláha / Vedoucí práce: Martin Soukup, PhD / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

HODNOCENÍ MENTÁLNÍCH MAP V GIS / Martina Kynčlová / Vedoucí práce: Tomáš Hudeček, PhD / Diplomová práce / 2010 / Obhájená

Analýza mentálních map pro orientační běh / Martina Kynčlová / Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudeček / Bakalářská práce / 2008 / Obhájená