Výuka >> Studentské práce

Nabízené, řešené a obhájené práce

Zde je uveden seznam nabízených témat kvalifikačních prací (bakalářských a magisterských = diplomových prací), stejně tak řešených a obhájených prací. V případě obhájených prací (status obhájená)obsahuje pole kromě jména řešitele a roku obhájení i abstrakt práce, v případě řešených prací (status řešená) jméno řešitele a kalendářní rok zadání.
Aktuální stav nabízených témat (vypsaná témata) je vhodné osobně konzultovat. Student(ka) může přijít i s vlastním tématem především s ohledem na

Z obhájených závěrečných prací získali autoři některých z nich významná ocenění:

 • Miroslav Duda (BP, 2013): 1. místo v celostátní soutěži ČGS studentských prací v oboru geografie (kategorie bakalářské práce), stipendium primátora Ústí nad Labem
 • Jan Jaroš (DP, 2015): ocenění Severočeské pobočky ČGS za bakalářskou práci
 • Petr Trahorsch (DP, 2016): ocenění Severočeské pobočky ČGS za diplomovou práci
 • Martin Bartůněk (BP, 2017): 4. místo v celostátní soutěži ČGS studentských prací v oboru geografie (kategorie bakalářské práce), ocenění Severočeské pobočky ČGS za bakalářskou práci
 • Miroslav Duda (DP, 2018): 1. místo v celostátní soutěži agentury Czech Tourism s kategorii „diplomové práce“ v oblasti cestovního ruchu
 • Pavel Mlýnek (BP, 2020): 2. místo v celostátní soutěži ČGS studentských prací v oboru geografie, 3. místo ceny rektora UJEP v Ústí nad Labem pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti 
 • Pavel Mlýnek (DP, 2022): Cena děkana za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení diplomové práce, stipendium statutárního města Teplice nejlepším studentům UJEP s bydlištěm v Teplicích

Děkuji za perfektní reprezentaci oboru geografie i ústeckého pracoviště!
 

Obecné zaměření prací:

 • Analýza a hodnocení kartografických děl
 • Tvorba map
 • Uživatelské aspekty a etika kartografické tvorby
 • Kartografická stylistika, mapový jazyk a kartografická sémiologie
 • Mapové dovednosti a jejich implementace do výuky na základních školách
 • Kulturní geografie, kulturní antropologie

 

Nahoru Ve fázi vzniku

The Spatial Configuration of Families and its Evolution against the Background of Liquid Modernity i / Pavel Mlýnek / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Disertační práce / 2022 / Ve fázi vzniku

A lost heritage and its interpretation – The future of our pasts / Veronika Kupková / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Disertační práce / 2021 / Ve fázi vzniku

Fluid regionalization in a multi-layered Europe / Martin Bartůněk / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Disertační práce / 2021 / Ve fázi vzniku

Nahoru Obhájená

Prostorová difúze rodinných příslušníků v odlišných kulturách / Pavel Mlýnek / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2022 / Obhájená

Geografické aspekty jazykové krajiny a možnosti její vizuální prezentace na příkladu Ústeckého kraje / Martin Bartůněk / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2021 / Obhájená

Vizuální reprezentace kulturně-geografických jevů / Barbora Koníčková / Bakalářská práce / 2021 / Obhájená

Vizuálie v učebnicích geografie a jejich vliv na vznik miskoncepcí / Petr Trahorsch / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Disertační práce / 2020 / Obhájená

Propojení a kartografická vizualizace dat nesourodých datových souborů / Pavel Mlýnek / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2020 / Obhájená

Prostorové projevy a praktiky římskokatolické církve v Ústeckém kraji / Vojtěch Jahn / Vedoucí práce: Gustav Novotný †, Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2019 / Obhájená

Vliv odborného zaměření vysokoškolského studia na úroveň mapových dovedností / Lukáš Macek / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2019 / Obhájená

Časoprostorové aspekty percepce strachu v mentálních mapách obyvatel SO ORP Děčín / Jan Jaroš / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2018 / Obhájená

Analýza povědomí afrických a českých žáků o geografii světa / Renata Binková / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2018 / Obhájená

Geografické předpoklady pro návrh dálkové turistické trasy přes území Českého středohoří / Miroslav Duda / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2018 / Obhájená

Percepce povodňového rizika v mentálních mapách obyvatel obce Křešice / Lenka Linhartová / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2017 / Obhájená

Geografická analýza regionální identity a návrhy opatření k její podpoře na příkladu města Teplice / Lumír Kratochvíl / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2017 / Obhájená

Geografické aspekty urbanonymie na příkladu města Děčín / Martin Bartůněk / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2017 / Obhájená

Vývoj prostoru kampusu UJEP a jeho funkcí a reflexe těchto změn místními obyvateli / Jan Kapoun / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2017 / Obhájená

Strategie v percepci prostoru různých skupin jedinců v hustě a řídce osídlených oblastech reg. ÚnL / Anna Tkáčová / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2017 / Obhájená

Koncepty regionalizace Evropy v komparaci s mentálními mapami jedinců / Martin Roub / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Bakalářská práce / 2017 / Obhájená

Hospodářské mapy ve školních atlasech: srovnávací analýza a návrh řešení / Petr Trahorsch / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2016 / Obhájená

Hodnocení map v českých geografických periodicích / Veronika Bakešová / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2016 / Obhájená

Znakový klíč Základních map ČR: zhodnocení stávajícího stavu a návrh řešení / Tomáš Durdil / Vedoucí práce: Jan D. Bláha / Diplomová práce / 2016 / Obhájená

Regionální identita v mentálních mapách žáků základní školy Úštěk / Jan Jaroš / Bakalářská práce / 2015 / Obhájená

Religiózní objekty na Rakovnicku jako součást kulturní krajiny a regionu / Miloš Moucha / Diplomová práce / 2015 / Obhájená

Percepce prostoru pražské MČ Holešovice prostřednictvím mentálních map rezidentů a dalších jedinců / Soňa Hofierková / Bakalářská práce / 2014 / Obhájená

Využití mentálních map žáků při hodnocení školních atlasů / Anna Tkáčová / Bakalářská práce / 2014 / Obhájená

Prostorová analýza nehodovosti v Plzeňském kraji a metody její vizualizace / Lenka Holá / Diplomová práce / 2014 / Obhájená

Analýza středoškolských a vysokoškolských učebnic kartografie od počátku 20. století / Eliška Kůtová / Bakalářská práce / 2014 / Obhájená

Výhledová místa vrcholů Českého středohoří, jejich zachycení v k.dílech a komparace těchto děl se sk / Miroslav Duda / Bakalářská práce / 2013 / Obhájená

Obecný postup tvorby geoinformačního systému fakulty: Interaktivní plán budov Přírodovědecké fakulty / Antonín Bačo / Diplomová práce / 2012 / Obhájená

Porovnání automatické a ruční klasifikace na příkladu vybraných antropogenních povrchů / Miroslav Hora / Diplomová práce / 2012 / Obhájená

Zkreslení interpretace dat poskytovaných kartografickým dílem / Daniel Redek / Diplomová práce / 2012 / Obhájená

HODNOCENÍ MENTÁLNÍCH MAP V GIS / Martina Kynčlová / Vedoucí práce: Tomáš Hudeček, PhD / Diplomová práce / 2010 / Obhájená

KULTURNÍ ASPEKTY KARTOGRAFICKÉ TVORBY (vstupní studie) / Jan D. Bláha / Vedoucí práce: Martin Soukup, PhD / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Kartografické hodnocení výuky regionální geografie / Jan Hátle / Vedoucí práce: Tomáš Hudeček, PhD / Diplomová práce / 2010 / Obhájená

Analýza náplně a obsahu učivových map českých učebnic zeměpisu ve vztahu ke školním atlasům / Michaela Šákrová / Vedoucí práce: Tomáš Hudeček, PhD / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Využití vizualizačních metod kartografie nad daty získanými v rámci činnosti volnočas. organizací / Marek Rucki / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Návrh atlasu východoslovanských národů / Dzmitry Kozhukh / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Využití mentálních map uživatelů při hodnocení kartografických děl / Kateřina Novotná / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Znázornění času v kartografických dílech na příkladu map historických bitev / Lukáš Vít / Diplomová práce / 2010 / Obhájená

Kartografické znázornění vývoje představ žáků o prostorovém uspořádání a geografii Česka / Tereza Pastuchová / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Kartografická díla pro děti a mládež: současný stav a možnosti uplatnění GIS / Marta Škardová / Bakalářská práce / 2010 / Obhájená

Výtvarné styly a techniky v rámci kartografických produktů pro veřejnost / Antonín Bačo / Bakalářská práce / 2009 / Obhájená

Interaktivní pohledová mapa trati závodu Jizerské Padesátky v roce 2009 / Filip Skalický / Bakalářská práce / 2009 / Obhájená

Vývoj znakového klíče železničních map na území Česka / Petr Alexi / Bakalářská práce / 2009 / Obhájená

Plány Prahy: analýza současného stavu a návrh tematického znakového klíče / Jan Major / Bakalářská práce / 2009 / Obhájená

Analýza mentálních map pro orientační běh / Martina Kynčlová / Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudeček / Bakalářská práce / 2008 / Obhájená

Znázorňování skal v digitální kartografii a GIS / Jakub Lysák / Diplomová práce / 2008 / Obhájená

Tvorba digitálních dynamických pohledových map / Filip Hájek / Bakalářská práce / 2008 / Obhájená

Plány hřbitovů - současný stav a možnosti uplatnění GIS / Lukáš Vít / Bakalářská práce / 2008 / Obhájená

Analýza map sci-fi a fantasy světů a možnosti kartografie při jejich tvorbě (dokončeno-neobhajováno) / Jakub Hrubý / Bakalářská práce / 2007 / Obhájená

Hodnocení turistických map na českém trhu z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti / Lucie Hrstková / Bakalářská práce / 2007 / Obhájená