Výuka >> Předměty

Níže jsou uvedeny předměty vyučované v současné době na Přírodovědecké fakultě UJEP. 

V záhlaví předmětu je uveden doporučený ročník studia:
1., 2. a 3. u bakalářských oborů,
1. a 2. u navazujících magisterských oborů.

Následuje obor studia, pro nějž je předmět primárně určen:
GSE (Geografie střední Evropy), Geo (Geografie), 2obor (dvouoborová Geografie), NMgr. (navazující magisterský obor Geografie)

Současně je uveden semestr, v němž je předmět vyučován
(ZS = zimní semestr, LS = letní semestr).

 

Geografická kartografie / 1.; Geo, GSE, 2obor; ZS / Povinný / (2/1): pouze přednášky /

Anotace: Základní předmět určený studentům 1. ročníku všech bakalářských oborů katedry geografie. V ZS (tj. Geografická kartografie) jsou v rámci přednášek studenti seznamováni s oborem kartografie, zásadami mapové tvorby, a to jak topografických, tak tematických map. Na praktických úlohách se studenti učí vytvářet mapy vč. používání správných vyjadřovacích...

Grafický design pro geografy / 2. a 3.; GSE (PVK), ostatní (VK); ZS / Povinně volitelný / (0/2) /

Anotace: Předmět je zaměřen na redakční práce spojené s grafickým designem a na předtiskovou úpravu map a dalších geografických tiskovin. Cílem je, aby se geografové seznámili s možnostmi, které poskytují poměrně snadno dostupné počítačové programy pracující s grafikou (ať už rastrovou nebo vektorovou). Kromě toho se studenti seznámí s prací v programech, které jsou...

Kulturní geografie / 1. a 2.; NMgr.; ZS / Povinný / (2/1) /

Anotace: Kurz je zaměřen na sledování základních znaků struktury kulturní geografie: národy, jazyky, náboženství, kulturní památky (UNESCO), zvyky a tradice. Sleduje specifika utváření národů a náboženství, jejich vývoje, rozmístění, příčiny vzniku etnických a náboženských konfliktů ve světě. Zvláštní pozornost je věnována makroregionální diferenciaci světa a...

Kulturní památky UNESCO / 1.-3.; Geo, GSE / LS / Výběrový / (2/0) /

Anotace: Kurz je zaměřen na hodnocení lokalizace kulturních památek UNESCO ve světě. Úvodní přednášky seznamují studenty s institucionálním zabezpečením kulturního dědictví a s významem instituce pro zachování kulturní rozmanitosti. Makroregiony světa jsou uvozeny nástinem kulturně-geografické charakteristiky a nastíněna vazba na příslušné kulturní dědictví. To je...

Sociální komunikace / 1. a 2. NMgr. LS / Povinný / (1/1) /

Anotace: Cílem předmětu je podat základní informace o teoretických konceptech sociální komunikace a především v praxi vyzkoušet její různé roviny: 1) intrapersonální, 2) interpersonální, 3) skupinovou, 4) masovou a 5) vizuální. Studenti v rámci předmětu zpracují motivační dopis a CV pro potenciálního zaměstnavatele. Rovněž si připraví alespoň jednu vizuálii pro...