Teach >> Lectures

Below you will find subjects recently guaranteed and taught (since 2010) at the Faculty of Science of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem.

At the bottom optional subjects guaranteed until 2009 at the Faculty of Science of the Charles University (marked with the letter Z). Partial participation on teaching other subjects.

There is the recommended year of study for each subject: 1., 2. and 3rd for undergraduate study, 1st and 2nd for the first cycle of graduate programme.

Then the field of study primarily suitable for the subject: GSE (undergraduate study programme Geography of Middle Europe), Geo (undergraduate study programme Geography), 2obor (bi-specialization´s undergraduate study programme Geography), NMgr. (first cycel of graduate programme Geography)

At the same time the term when the subject is opened is stated (ZS = winter term, LS = summer term).

Details about the subjects are only in Czech.

Geografická kartografie / 1.; Geo, GSE, 2obor; ZS / Povinný / (2/1): pouze přednášky /

Anotace: Základní předmět určený studentům 1. ročníku všech bakalářských oborů katedry geografie. V ZS (tj. Geografická kartografie) jsou v rámci přednášek studenti seznamováni s oborem kartografie, zásadami mapové tvorby, a to jak topografických, tak tematických map. Na praktických úlohách se studenti učí vytvářet mapy vč. používání správných vyjadřovacích...

Grafický design pro geografy / 2. a 3.; GSE (PVK), ostatní (VK); ZS / Povinně volitelný / (0/2) /

Anotace: Předmět je zaměřen na redakční práce spojené s grafickým designem a na předtiskovou úpravu map a dalších geografických tiskovin. Cílem je, aby se geografové seznámili s možnostmi, které poskytují poměrně snadno dostupné počítačové programy pracující s grafikou (ať už rastrovou nebo vektorovou). Kromě toho se studenti seznámí s prací v programech, které jsou...

Kulturní geografie / 1. a 2.; NMgr.; ZS / Povinný / (2/1) /

Anotace: Kurz je zaměřen na sledování základních znaků struktury kulturní geografie: národy, jazyky, náboženství, kulturní památky (UNESCO), zvyky a tradice. Sleduje specifika utváření národů a náboženství, jejich vývoje, rozmístění, příčiny vzniku etnických a náboženských konfliktů ve světě. Zvláštní pozornost je věnována makroregionální diferenciaci světa a...

Kulturní památky UNESCO / 1.-3.; Geo, GSE / LS / Výběrový / (2/0) /

Anotace: Kurz je zaměřen na hodnocení lokalizace kulturních památek UNESCO ve světě. Úvodní přednášky seznamují studenty s institucionálním zabezpečením kulturního dědictví a s významem instituce pro zachování kulturní rozmanitosti. Makroregiony světa jsou uvozeny nástinem kulturně-geografické charakteristiky a nastíněna vazba na příslušné kulturní dědictví. To je...

Sociální komunikace / 1. a 2. NMgr. LS / Povinný / (1/1) /

Anotace: Cílem předmětu je podat základní informace o teoretických konceptech sociální komunikace a především v praxi vyzkoušet její různé roviny: 1) intrapersonální, 2) interpersonální, 3) skupinovou, 4) masovou a 5) vizuální. Studenti v rámci předmětu zpracují motivační dopis a CV pro potenciálního zaměstnavatele. Rovněž si připraví alespoň jednu vizuálii pro...