Teach >> Lectures

Below you will find subjects recently guaranteed and taught (since 2010) at the Faculty of Science of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem.

At the bottom optional subjects guaranteed until 2009 at the Faculty of Science of the Charles University (marked with the letter Z). Partial participation on teaching other subjects.

There is the recommended year of study for each subject: 1., 2. and 3rd for undergraduate study, 1st and 2nd for the first cycle of graduate programme.

Then the field of study primarily suitable for the subject: GSE (undergraduate study programme Geography of Middle Europe), Geo (undergraduate study programme Geography), 2obor (bi-specialization´s undergraduate study programme Geography), NMgr. (first cycel of graduate programme Geography)

At the same time the term when the subject is opened is stated (ZS = winter term, LS = summer term).

Details about the subjects are only in Czech.

Geografická kartografie (PřF) / Základy kartografie (FŽP) / 1.; Geo, 2obor, AGI; ZS / Povinný / (2/1): pouze přednášky /

Anotace: Základní předmět určený studentům 1. ročníku všech bakalářských oborů katedry geografie a předmět pro studenty studijního programu Aplikovaná geoinformatika (FŽP). V zimním semestru jsou v rámci přednášek studenti seznamováni s oborem kartografie, zásadami mapové tvorby, a to jak topografických, tak tematických map. Na praktických úlohách se studenti učí...

Geografie s didaktikou / dle volby studenta, PhD studium Didaktika přírodovědného vzdělávání, oba semestry / Povinně volitelný / nerozvrhováno /

Anotace: Cílem kurzu je ověřit u studentů aktivní využívání a aplikaci základních pojmů obsažených v kurikulárních dokumentech výuky zeměpisu, včetně zařazení průřezových témat do učiva, schopnost zhodnotit účinnost různých vyučovacích metod, uplatnit alternativní výukové metody a formy s celkovým vyhodnocením kladů a omezení jednotlivých výukových metod a...

Globalization and cultural transformations / 1. ročník, PhD studium Geographies of Transformations / Geografie transformací, LS / Povinně volitelný / (1/1) /

Anotace: Aim of the course is to (i) recap the fundamental concepts related to a study of culture, social and cultural processes, (ii) explain and discuss the socio-cultural transformations of the contemporary world in terms of their spatiotemporal scale and dynamics, and (iii) demonstrate the close links between the natural environment and human society through specific field researches. The particular...

Grafický design a DTP / 2. a 3.; AGI (PVK), ostatní (VK); LS / Povinně volitelný / (1/2) /

Anotace: Předmět je zaměřen na redakční práce spojené s grafickým designem a na předtiskovou úpravu map a dalších geografických tiskovin. Cílem je, aby se geografové seznámili s možnostmi, které poskytují poměrně snadno dostupné počítačové programy pracující s grafikou (ať už rastrovou nebo vektorovou). Kromě toho se studenti seznámí s prací v programech, které jsou...

Kulturní geografie / 2. ročník, 1oborové NMgr. studium Geografie, ZS / Povinný / (2/1) /

Anotace: Kurz je zaměřen na sledování základních znaků struktury kulturní geografie: národy, jazyky, náboženství, kulturní památky (UNESCO), zvyky a tradice. Sleduje specifika utváření národů a náboženství, jejich vývoje, rozmístění, příčiny vzniku etnických a náboženských konfliktů ve světě. Zvláštní pozornost je věnována makroregionální diferenciaci světa a...

Regionální geografie III (Makroregiony světa) / 2. ročník, Bc 1oborové a 2onorové studium geografie, LS / Povinný / (2/1), pouze část přednášek /

Anotace: Kurz regionální geografie je shrnujícím završením studia prakticky všech postupně probíraných dílčích geografických disciplín. Důraz je kladen na syntézu fyzickogeografických a sociogeografických systémů na různých hierarchických úrovní: makroregion až mezoregion - „reprezentant“ mikroregionu. Hodnocení jednotlivých regionálních celků probíhá v členění:...