Výuka >> Předměty

Níže jsou uvedeny předměty vyučované v současné době na Přírodovědecké fakultě UJEP. 

V záhlaví předmětu je uveden doporučený ročník studia:
1., 2. a 3. u bakalářských oborů,
1. a 2. u navazujících magisterských oborů.

Následuje obor studia, pro nějž je předmět primárně určen:
GSE (Geografie střední Evropy), Geo (Geografie), 2obor (dvouoborová Geografie), NMgr. (navazující magisterský obor Geografie)

Současně je uveden semestr, v němž je předmět vyučován
(ZS = zimní semestr, LS = letní semestr).

 

Diplomový seminář I a II / 2.; NMgr, ZS (DS I) a LS (DS II) / Povinný / (0/2; v LS nerozvrhováno) /

Anotace: Kurz je určen studentům závěrečných semestrů. Poskytuje vedení při zpracování diplomového úkolu - seznámí se zásadami odborné práce, nabízí konzultace k problémům vzniklým při získávání, zpracování a interpretaci informací. Naučí prezentovat v písemné i ústní podobě a obhajovat dílčí výsledky. 1. Typy diplomových prací, výběr tématu. 2. Volba...

Geografická kartografie (PřF) / Základy kartografie (FŽP) / 1.; Geo, GSE, 2obor, AGI; ZS / Povinný / (2/1): pouze přednášky /

Anotace: Základní předmět určený studentům 1. ročníku všech bakalářských oborů katedry geografie a předmět pro studenty studijního programu Aplikovaná geoinformatika (FŽP). V zimním semestru jsou v rámci přednášek studenti seznamováni s oborem kartografie, zásadami mapové tvorby, a to jak topografických, tak tematických map. Na praktických úlohách se studenti učí...

Kulturní geografie / 1. a 2.; NMgr.; ZS / Povinný / (2/1) /

Anotace: Kurz je zaměřen na sledování základních znaků struktury kulturní geografie: národy, jazyky, náboženství, kulturní památky (UNESCO), zvyky a tradice. Sleduje specifika utváření národů a náboženství, jejich vývoje, rozmístění, příčiny vzniku etnických a náboženských konfliktů ve světě. Zvláštní pozornost je věnována makroregionální diferenciaci světa a...

Sociální komunikace / 1. a 2. NMgr. LS / Povinný / (1/1) /

Anotace: Cílem předmětu je podat základní informace o teoretických konceptech sociální komunikace a především v praxi vyzkoušet její různé roviny: 1) intrapersonální, 2) interpersonální, 3) skupinovou, 4) masovou a 5) vizuální. Studenti v rámci předmětu zpracují motivační dopis a CV pro potenciálního zaměstnavatele. Rovněž si připraví alespoň jednu vizuálii pro...